Cách treo tranh

Bước 1: Cố đinh móc treo tranh vào khung tranh
Bước 2: Gắn đinh ba chân lên tường
Bước 3: Treo tranh lên đinh bao chân
Bước 4: Kiểm tra xem tranh đã được treo thằng chưa